Shtr


Temporada 1 episodio 1 - Point of Impact
Temporada 1 episodio 2 - Exfil
Temporada 1 episodio 3 - Musa Qala
Temporada 1 episodio 4 - Overwatch
Temporada 1 episodio 5 - Recon by Fire
Temporada 1 episodio 6 - Killing Zone
Temporada 1 episodio 7 - Danger Close
Temporada 1 episodio 8 - Red on Red
Temporada 1 episodio 9 - Ballistic Advantage
Temporada 1 episodio 10 - Primer Contact


Temporada 2 episodio 1 - The Hunting Party
Temporada 2 episodio 2 - Remember the Alamo
Temporada 2 episodio 3 - Don't Mess With Texas
Temporada 2 episodio 4 - The Dark End of the Street
Temporada 2 episodio 5 - The Man Called Noon
Temporada 2 episodio 6 - Across the Rio Grande
Temporada 2 episodio 7 - Someplace Like Bolivia
Temporada 2 episodio 8 - That'll Be the Day


Temporada 3 episodio 1 - Backroads
Temporada 3 episodio 2 - Red Meat
Temporada 3 episodio 3 - Sins of the Father
Temporada 3 episodio 4 - The Importance of Service
Temporada 3 episodio 5 - A Call to Arms
Temporada 3 episodio 6 - Lines Crossed
Temporada 3 episodio 7 - Swing Vote
Temporada 3 episodio 8 - The Red Badge
Temporada 3 episodio 9 - Alpha Dog
Temporada 3 episodio 10 - Orientation Day
Temporada 3 episodio 11 - Family Fire
Temporada 3 episodio 12 - Patron Saint
Temporada 3 episodio 13 - Red Light